ro    en

Prelucrarea datelor cu caracter personal

BELVEDERE SRL, cu sediul în Botosani, strada B-dul M. Eminescu, nr 67, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administreaza în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul serviciilor de cazare la hotel şi serviciilor de alimentaţie publică. Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul şi protecţia turiştilor în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică. 

 

BELVEDERE SRL, prin intermediul serviciilor de cazare la hotel  şi serviciilor de alimentaţie publică, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, prin mijloace manuale, destinate realizării serviciilor hoteliere și de alimentaţie publică.

 

Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evidenţelor interne specifice activităţii de cazare şi servicii de alimentaţie publică în cadrul societăţii noastre. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de cazare şi alimentaţie publică în unităţile noastre.

BELVEDERE SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de: 

· dreptul de acces

· de intervenţie asupra datelor

· dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale

· dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către BELVEDERE  SRL a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la BELVEDERE SRL 

 

Pentru informaţii suplimentare: Telefon: 0231510200


 

Politica de Confidentialitate


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Hotel Belvedere are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii turistice, promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dvs.. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator pentru desfasurarea activitatii in sectorul serviciilor de cazare la hotel si serviciilor de alimentatie publica.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Belvedere SRL, B-dul M. Eminescu, nr 67, Botosani; email: obelvederebt@yahoo.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de ase opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.